Lưu
Công việc được cập nhật 1 ngày

Mô tả công việc

您將主要參與產品完整設計流程。從使用者研究,原型設計到介面視覺設計, 並與工程師協同合作創造使用者喜愛的國際級產品。


You will be primarily involved in the complete product design process. From user research, prototype design to Interface design, and collaboration with engineers to create the user's favorite world-class products.


Yêu cầu

- 兩年以上使用者介面設計經驗
- 熟悉 Flow Chart / Wireframe / Prototyping / User Research / Interaction Design
- 熟悉 Figma / Sketch / Zeplin / Photoshop/ illustrator
- 良好的溝通和團隊合作能力
- 熱愛設計和學習新事物
請附上您的線上作品集以供參考

-More than two years of experience in user interface design
-Familiar with Flow Chart/wireframe/prototyping/user research/interaction
-Familiar with Figma / Sketch / Zeplin / Photoshop / illustrator
-Good communication and teamwork skills
-Love design and learn new things
Please attach your online portfolio for reference

學歷要求:大學以上
語文條件:英文 -- 聽 /中等、說 /中等、讀 /中等、寫 /中等

View all jobs
View all jobs
Lưu
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
720K ~ 980K TWD / year
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 65K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
2
40K ~ 50K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
400K ~ 800K TWD / month
Logo of BitoGroup 英屬維京群島商幣託科技有限公司.

Về chúng tôi

幣託集團BitoGroup成立於2014年,致力於以區塊鏈技術達成普惠金融目標,並協助企業與消費者進入Web3時代。集團旗下事業包括BitoPro加密貨幣交易所、NFT賦能平台BELS以及元宇宙社交平台O2 META。


幣託遵守台灣金融法規之虛擬通貨相關規範,並為會員的加密資產投保,且取得ISO 27001資安認證,是台灣最值得信賴的加密貨幣投資品牌。


Nhóm

Avatar of the user.
HR Team
Avatar of the user.
HR Specialist
Avatar of the user.
Recruitment Assistant Manager

Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
50K ~ 100K TWD / month
Lưu

Full-time
Sơ cấp
1
35K+ TWD / month
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
75K ~ 130K TWD / month
Lưu