Rosetta.ai cover image
Logo of Rosetta.ai.
Logo of Rosetta.ai.
Rosetta.ai
Logo of Rosetta.ai.
Logo of Rosetta.ai.
Rosetta.ai
Nhóm
Avatar of Daniel Huang.
Co-founder & CEO
Đã xác minh
Co-founder & CEO @ Rosetta.ai
Avatar of Alice Li.
Co-founder & COO
Đã xác minh
Avatar of Steeve Huang.
Co-founder & CTO
Đã xác minh
Avatar of Hermione Tsai.
Business Development Manager
Đã xác minh
Avatar of Joli Lin.
ML Engineer
Đã xác minh