Golang 開發工程師

Công việc được cập nhật hơn 1 năm

Mô tả công việc

1. 技術方案的規劃與開發、迭代計畫實踐 (40%)

2. 產品討論與跨部門協作 (20%)

3. 優化與維護相關系統產品 (20%)

4. 研發軟體新技術與新工具 (20%)

Yêu cầu

【職務需求】
1. 3年以上開發經驗 (含1年以上Golang 開發經驗)
2. 熟悉至少一種後端語言 (包含但不限於 Golang, TypeScript, Python ...etc)。
3. JSON、gRPC protocol 設計與串接經驗。
4. 熟悉 Linux 環境開發。
5. 熟悉 Git 並理解 Git flow 或 GitHub flow
6. 理解關聯式資料庫正規化,可依照需求設計適當的 database schema。
7. Web API 設計經驗,能夠設計容易理解以及結構化有彈性的 API 供前端使用。

【加分項目】
- 遊戲開發相關經驗。
- 大型系統建置規劃與流程設計經驗。
- 設計高併發、高可用的經驗,熟悉服務性能調優的技巧。
- 系統監控與優化調效相關經驗。
- 服務高可用性與災難復原設計經驗
- 流量負載測試設計經驗。
- 突發事件後續追蹤與分析能力。
- 日誌管理系統相關經驗。
- 撰寫測試相關經驗 (exp: Unit Test case、Integration Test...etc)。
- NoSQL 使用與設計經驗 (exp: Redis、MemCache...etc)。
- MessageQueue 使用與設計經驗 (exp: Nats、RabbitMQ、Kafka...etc)。
- CI/CD 建構與使用經驗。
- Microservice 相關經驗。
- Docker/docker-compose/K8s 容器化經驗。
- ChatBot 串接應用經驗。
- Serverless 串接應用經驗。
- 爬蟲開發相關經驗。

3
40,000 ~ 150,000 TWD / month
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
5
2M ~ 3.5M TWD / year
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
2
780K ~ 1.5M TWD / year
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 80K TWD / month
Logo of 百阜科技股份有限公司.

Về chúng tôi

百阜科技為海外公司來台成立之台灣新創公司,互聯網平臺運營、WEB應用開發、軟體發展、大資料分析、移動互聯網通訊技術、雲計算、行銷推廣、技術培訓等以"技術"為核心的科技公司。

公司致力於遊戲軟體的創新及開發,主要研發手遊益智遊戲,我們洞悉全球快速變化的需求並開發出有競爭力的產品,主動引導企業夥伴數位轉型、勇於嘗試新技術應用,同時帶領自己和企業夥伴獲得數位遊戲最佳體驗為使命,期望以國內場域作為試煉並且行銷於全世界!


Nhóm

Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
HR

Việc làm

Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 80K TWD / month
Lưu

Full-time
Sơ cấp
2
30K ~ 45K TWD / month
Lưu

Công việc tương tự

Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
2
40K ~ 50K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
5
700K ~ 1.7M TWD / year
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
3
65K ~ 99.99K TWD / month

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.
CakeResume Job Search
Find Your Dream Job
View Job Search App on App StoreView Job Search App on Google Play